Datum účinnosti: duben 1 je 2017

 

Obecné informace

Společnost VMware respektuje soukromí svých zákazníků, obchodních partnerů a ostatních návštěvníků svých webových stránek. Jsme si vědomi, že je nutné zajistit vhodná ochranná opatření a správu osobních údajů, které nám poskytujete. Společnost VMware proto sestavila tyto Zásady ochrany osobních údajů, aby vám pomohla pochopit, jaké osobní údaje shromažďujeme a jak s nimi nakládáme. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na údaje shromážděné společností VMware Inc. a jejími přidruženými subjekty ve vaší jurisdikci („společnost VMware“) prostřednictvím webových stránek www.vmware.com, mobilní aplikace My VMware a dalších webových stránek, které provozujeme a na které umísťujeme přímý odkaz na tyto zásady.

Jaké osobní údaje společnost VMware shromažďuje?

Na webových stránkách společnosti VMware si můžete objednat produkty nebo služby, zaregistrovat produkty, vyžádat si informace, požádat o zasílání marketingových nebo podpůrných materiálů, zaregistrovat se na zabezpečené extranetové stránky za účelem získání přístupu k informacím o produktech, podpoře, službám a školením nebo se ucházet o práci ve společnosti VMware. Společnost VMware může shromažďovat informace o fyzických osobách, např. jejich jméno, adresu, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu, uživatelská ID a hesla, fakturační údaje a údaje o transakcích, údaje o platební kartě a další finanční údaje a preference ohledně kontaktu. Společnost VMware může také shromažďovat informace o vašich akcích a zkušenostech s našimi webovými stránkami, například které stránky navštívíte, jaký obsah si zobrazíte a jak často naše webové stránky navštěvujete. Osobní údaje shromážděné online mohou být doplněny o údaje, které společnosti VMware poskytnete prostřednictvím jiných služeb společnosti VMware a také dalších zdrojů, jako jsou prodejní výstavy nebo semináře, a prostřednictvím dalších způsobů doplňování údajů, jako jsou např. technologie ke zjišťování návštěv souvisejících webových stránek po zhlédnutí internetové reklamy (spot tag), sledování a soubory cookie, jak je uvedeno níže.

Jak společnost VMware používá osobní údaje?

Společnost VMware bude osobní údaje používat za účelem poskytování informací, speciálních nabídek, prodejních upozornění a služeb zákazníkům, obchodním partnerům a návštěvníkům webových stránek a za účelem lepšího pochopení vašich potřeb a zájmů. Vaše údaje konkrétně používáme k zpracování vašich transakcí nebo objednávek, ke komunikaci s vámi, doručování produktů a služeb, vylepšování našich produktů, služeb, nabídek, výkonu našich webových stránek a celkového dojmu jejich návštěvníků, fakturování zakoupených produktů nebo služeb a k poskytování průběžného servisu a podpory. Pokud nám své osobní údaje neposkytnete, nebudeme pravděpodobně schopni tyto funkce zajistit. Pokud nás o to požádáte, můžeme vaše osobní údaje také předat třetí straně, například partnerovi. Příležitostně můžeme použít vaše osobní údaje k tomu, abychom vás kontaktovali a požádali o vyplnění průzkumů, které používáme pro marketingové účely a zajištění kvality.

S kým sdílí společnost VMware osobní údaje?

Společnost VMware uzavírá smlouvy s externími dodavateli a poskytovateli služeb (včetně distributorů a prodejců) o dodávce určitých produktů, služeb a zákaznických řešení. Společnost VMware může sdílet osobní údaje se svými dodavateli a poskytovateli služeb v takové míře, která je nutná k dodání služeb nebo reakci na žádost o informace o produktech nebo službách nebo o jinou podporu obchodních potřeb zákazníka. Od externích dodavatelů a poskytovatelů služeb, kteří obdrží osobní údaje, se očekává, že zajistí ochranu osobních údajů na stejné úrovni, jakou stanoví tyto Zásady ochrany osobních údajů. Požaduje se od nich, aby dodržovali důvěrný charakter osobních údajů získaných od společnosti VMware, a tyto údaje nesmí použít pro jiné účely, než pro které byly původně zamýšleny.

Některé služby společnosti VMware mohou mít sdílenou obchodní značku a mohou být nabízeny společně s jinou společností. Pokud se zaregistrujete k těmto službám nebo je budete používat, může informace shromažďované v souvislosti se službami se sdílenou obchodní značkou obdržet jak společnost VMware, tak i druhá společnost.

Kromě způsobu popsaného v těchto Zásadách ochrany osobních údajů nebude společnost VMware prodávat ani pronajímat vaše údaje dalším stranám a údaje, na základě kterých by vás bylo možné identifikovat, nebude bez vašeho svolení sdílet s třetími stranami, pokud to nebude vyžadováno nebo v souvislosti s požadavkem orgánů činných v trestním řízení, úřední obsílkou nebo jiným soudním sporem či příslušným zákonem nebo v souvislosti s možným nebo skutečným prodejem, fúzí, převodem nebo jinou reorganizací společnosti nebo v rámci přidružených společností skupiny VMware, v míře povolené zákonem.

Vyhrazujeme si právo plně používat a předávat libovolné informace, které nejsou osobně identifikovatelné.

Předání vašich údajů do zahraničí

Vzhledem k tomu, že internet je sítí s celosvětovým dosahem a společnost VMware podniká po celém světě, shromažďování údajů prostřednictvím internetu nezbytně zahrnuje přenos a ukládání dat v mezinárodním rozsahu.  Tudíž, používáním naší webové stránky a našich aplikací, stejně tak i komunikací s námi pomocí elektronických prostředků, souhlasíte se zpracováním vašich údajů výše uvedenými způsoby a pomocí výše uvedených prostředků.  Dále souhlasíte s tím, že můžeme sdílet tyto údaje s ostatními společnostmi spřízněnými se společností VMware a jejími pobočkami, stejně tak s jejími poskytovateli služeb, a to pro účely uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, přičemž někteří z těchto příjemců se mohou nalézat v cizích zemích (např. Spojené státy americké, Kanada, Indie a Irsko), které mohou mít právní standardy týkající se ochrany osobních údajů odlišné od standardů platných v zemi vašeho pobytu. Nicméně učiníme kroky k tomu, aby s veškerými údaji získanými prostřednictvím našich webových stránek či aplikací bylo nakládáno v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Společnost VMware si je vědoma toho, že ustanovení o tzv. bezpečném přístavu (Safe Harbor) byla ve vztahu k předávání osobních údajů do Spojených států Amerických zrušena rozhodnutím Soudního dvora Evropské unie. Učiníme proto veškeré nezbytné kroky k tomu aby nakládání s vašimi údaji bylo vždy v souladu s právní úpravu platnou v EU nebo Švýcarsku.  Kromě toho společnost VMware bude i nadále uplatňovat pravidla, k jejichž dodržování se se dobrovolně přihlásila, a též principy, které vyplývají z pravidel nezbytných pro zachování bezpečného přístavu podle dohod mezi USA a EU anebo USA a Švýcarskem.  Více informací o těchto pravidlech naleznete na stránkách https://safeharbor.export.gov/list.aspx.

Preference pro komunikaci

Chcete-li dostávat marketingová sdělení, nebo pokud naopak chcete jejich odběr zrušit, přejděte na stránku http://info.vmware.com/content/subscription.

Přístup a opravy

Přejete-li si nahlédnout do svých osobních údajů, které jsme od vás shromáždili, nebo je opravit (na tyto úkony se mohou vztahovat manipulační poplatky), kontaktujte nás na adrese privacy@vmware.com. Před poskytnutím přístupu k údajům můžeme podniknout kroky nutné k ověření vaší totožnosti, například požádat o heslo a uživatelské ID. Toto opatření slouží k ochraně vašich osobních údajů a vaší bezpečnosti.

Vaše údaje uchováme tak dlouho, dokud bude váš účet u nás aktivní nebo dokud to bude zapotřebí pro poskytování služeb. Budete-li chtít svůj účet zrušit nebo požádat o to, abychom vaše údaje již nepoužívali při poskytování našich služeb, kontaktujte nás na adrese privacy@vmware.com. Vaše údaje poté uchováme a použijeme jen v míře nutné ke splnění našich právních povinností, k řešení případných sporů a k uplatňování smluvních závazků.

Zabezpečení osobních údajů

Společnost VMware se zavázala vynaložit přiměřené úsilí k zajištění bezpečnosti osobních údajů, které jste se jí rozhodli poskytnout. Společnost VMware používá k ochraně osobních údajů, které jste jí poskytli, opatření standardní pro dané odvětví, včetně kontroly fyzického přístupu, šifrování, internetových bran firewall, zjišťování neoprávněného vniknutí a monitorování sítě. Kromě toho je přístup k důvěrným informacím omezen pouze na ty osoby a zástupce, kteří tyto údaje potřebují znát.

Fóra a blogy

Některé webové stránky společnosti VMware umožňují našim uživatelům publikovat obsah prostřednictvím diskusních fór, blogů, dokumentů, jež mohou uživatelé upravovat, a systémů pro zasílání komentářů. Veškeré informace zveřejněné v rámci těchto fór se stávají veřejnými informacemi, které mohou ostatní uživatelé číst, shromažďovat nebo používat k tomu, aby vám zasílali nevyžádané zprávy. Nejsme odpovědni za údaje, jež se sami rozhodnete na těchto fórech poskytnout a pomocí nichž vás lze osobně identifikovat. Než své osobní údaje zveřejníte, pečlivě to zvažte.

Společnost VMware může příležitostně zaslat e-mail týkající se jejích produktů a služeb uživatelům, kteří přispěli do diskusních fór, blogů, dokumentů, jež mohou uživatelé upravovat, a systémů pro zasílání komentářů. Názory vyjádřené jednotlivými účastníky jsou jejich vlastní názory a nemohou být považovány za sdělení odrážející názor společnosti VMware. Upozorňujeme, že používání těchto online komunikačních nástrojů se řídí našimi Podmínkami užívání, které obsahují právní omezení, omezení odpovědnosti a volbu kalifornského práva. Osobní údaje poskytnuté společnosti VMware mohou být přenášeny přes hranice států a zemí za účelem konsolidace, uložení a zjednodušení jejich správy.

Soubory cookie, protokolování a technologie Spotlight Tag

Společnost VMware používá na některých svých webových stránkách soubory cookie. Informace shromážděné s použitím souborů cookie (tak, jak je uvedeno níže) mohou být spojeny s vašimi osobními údaji, včetně vašich kontaktních údajů, informací o zařízení nebo jiných osobních údajů, které jste společnosti VMware poskytli.

Soubory cookie jsou malé balíčky dat uložené na pevném disku vašeho počítače, které byly do vašeho prohlížeče zaslány z webového serveru. Soubory cookie mohou webovým stránkám pomoci rozpoznat uživatele, kteří na ně přistupují opakovaně, a umožnit webovým stránkám sledovat chování při používání webu. Soubory cookie fungují tak, že uživateli přiřadí číslo, které nemá mimo přiřazující webové stránky žádný význam. Pokud po vytvoření souboru cookie navštívíte webové stránky, váš prohlížeč zajišťující přístup k daným webovým stránkám odešle zpět na webový server zprávu. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás upozornil, pokud je vám zaslán soubor cookie, a změnou příslušných nastavení ve svém prohlížeči si můžete také zvolit, že nechcete soubory cookie přijímat. Pokud však soubory cookie nebudete používat, může vám to bránit v používání určitých funkcí a prvků na webových stránkách.

Společnost VMware používá některé soubory cookie, které jsou bezpodmínečně zapotřebí pro poskytování služeb na jejích webových stránkách. Soubory cookie, které jsou bezpodmínečně zapotřebí, nám umožňují zajišťovat vyšší bezpečnost a zabezpečení našich webových stránek, ověřovat uživatele účtů, povolovat vám přístup k vašim soukromým účtům na našich stránkách, umožnit vám přihlašovat se na různé portály pomocí jediného přihlašovacího jména, vyvažovat provoz na našich webových stránkách a pamatovat si informace, které jste při vyžádání služeb na našich stránkách odeslali ve formulářích.

Společnost VMware také používá soubory cookie pro vylepšování našich služeb a individuální nastavení vaší práce s webovými stránkami, například na základě toho, že lépe porozumí vašim zájmům a požadavkům při používání našich webových stránek. Soubory cookie, které společnost VMware používá ke zlepšení práce s webovými stránkami, si mohou zapamatovat vaše jazykové a místní předvolby, vyzvat vás k účasti na průzkumech a hodnoceních, ukázat vám, zda jste přihlášeni k našemu systému, zajistit, že zůstanete po určitou dobu přihlášeni, poskytnout vám služby podpory včetně chatu, zapamatovat si vaše přihlašovací informace a automaticky vyplnit formuláře, které jste již dříve vyplnili.

Společnost VMware také používá „výkonnostní“ soubory cookie, které shromažďují informace o tom, jak naše webové stránky používáte a přecházíte mezi nimi, včetně informací o tom, které stránky navštívíte, jaký obsah si zobrazíte a zda jste se setkali s nějakými chybami. Tyto soubory cookie poskytují statistické údaje o tom, jak jsou naše webové stránky používány a jak často je navštěvujete. Výkonností soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky pomocí měření případných chyb, testovat různé návrhy našich webových stránek a měřit provoz na našich webových stránkách, abychom mohli příslušným způsobem optimalizovat náš obsah.

Některé stránky společnosti VMware používají soubory cookie, které vybraným externím partnerům, včetně společností Google, Adobe, Oracle a Demandbase, umožňují poskytovat vám na jejich webových stránkách i jinde na Internetu obsah související se společností VMware, včetně reklam společnosti VMware. Tento proces je založen na vašich předchozích návštěvách našich webových stránek. Třetí strany mohou soubory cookie používat také k tomu, aby vám umožnily odkazování na stránky sociálních sítí, jako je Facebook a LinkedIn, sbírat informace o návštěvách webových stránek a mohou analyzovat vaše aktivity a vaše volby při nákupech v našem online obchodě. Jak je uvedeno výše, můžete si nastavit svůj prohlížeč tak, aby vás upozornil vždy, když obdržíte soubor cookie, což vám poskytuje možnost rozhodnout se, zda jej přijmete. Můžete se rozhodnout, zda tyto soubory cookie budou nebo nebudou používány. Pokud je ale zablokujete, nebudeme vám moci nabízet některé služby. K blokování těchto souborů cookie můžete použít také nástroje třetích stran. Pokud se rozhodnete nepoužívat soubory cookie služeb Google, navštivte stránku http://www.google.com/privacy/ads/. Obdobně můžete vypnout používání souborů cookie a webových signálů společností Adobe na stránce http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html#4.

Stejně jako je tomu u většiny webových stránek, společnost VMware shromažďuje nebo protokoluje adresy IP, názvy internetových domén, informace o prohlížeči a operačním systému použitém k přístupu na webové stránky společnosti VMware, informace o umístění návštěvníka webových stránek, navštívených souborech, času stráveném u jednotlivých souborů a také čas a datum každé návštěvy. Společnost VMware tyto údaje shromažďuje pomocí protokolových souborů a webových signálů.

Odkazy na webové stránky jiných společností než VMware a na třetí strany

Webové stránky společnosti VMware mohou pro vaše pohodlí a informační účely obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Pokud tyto odkazy použijete, opustíte webové stránky společnosti VMware. Společnost VMware neodpovídá za tyto stránky ani za jejich postupy na ochranu osobních údajů, které se mohou lišit od zásad společnosti VMware. Neschvalujeme žádné webové stránky třetích stran ani o nich neposkytujeme žádná prohlášení. Zásady ochrany osobních údajů společnosti VMware se nevztahují na osobní údaje, které se rozhodnete poskytnout nepřidruženým třetím stranám. Doporučujeme vám, abyste si před odesláním osobních údajů přečetli zásady dané společnosti na ochranu osobních údajů. Některé společnosti (třetí strany) se mohou rozhodnout, že budou se společností VMware sdílet své osobní údaje. Sdílení se pak řídí zásadami dané třetí strany na ochranu osobních údajů.

Hostovaná data

Povinnosti společnosti VMware ohledně osobních údajů, ke kterým je umožněn přístup díky tomu, že společnost VMware je poskytovatelem cloudových služeb a služeb typu infrastruktura jako služba (IaaS), např. osobní údaje uložené nebo přenesené zákazníky prostřednictvím nabídek hostovaných služeb společnosti VMware, včetně platformy VMware vCloud® Air™, jsou definovány ve smlouvách, jež společnost VMware uzavřela se svými zákazníky, a nevztahují se na ně tyto Zásady ochrany osobních údajů.

Kontaktní informace a podávání stížností

Máte-li dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo se domníváte, že nebyla dodržena důvěrnost vašich osobních údajů, můžete poslat písemnou stížnost na adresu VMware's Office of the General Counsel, 3401 Hillview Ave, Palo Alto, California, 94304 nebo e-mailem na adresu privacy@vmware.com. Pokud máte nevyřešenou ochranu soukromí nebo obavy z využívání dat, které jsme uspokojivě neodstranili, obraťte se na naši třetí stranu se sídlem v USA – poskytovatele řešení sporů (bezplatně) na https://feedback-form.truste.com/watchdog/request na nebo příslušný místní úřad pro ochranu dat.

Abychom se mohli vaší stížností zabývat, budeme potřebovat podrobné informace a veškeré důkazy.

Vaši stížnost předáme týmu pro ochranu osobních údajů, který záležitost prověří a rozhodne, jakým způsobem se vyřeší. Ozveme se vám, pokud budeme potřebovat další informace.

Změny těchto zásad

Společnost VMware bude tyto Zásady ochrany osobních údajů pravidelně revidovat a aktualizovat a datum poslední revize uvede výše. Pokud dojde k zásadním změnám v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, zveřejníme výrazné upozornění na tyto změny předtím, než změny implementujeme, nebo zašleme upozornění přímo vám. Doporučujeme vám tyto Zásady ochrany osobních údajů pravidelně pročítat, abyste měli aktuální informace o tom, jak společnost VMware vaše údaje chrání.

TRUSTe